Wat is de islam?

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is de islam?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 1:19 pm

De islam is de op één na grootste godsdienst ter wereld en telt circa anderhalf miljard aanhangers verspreid over alle continenten maar vooral geconcentreerd in Noord-Afrika, het Midden- en Nabije Oosten, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië.

Kernland van de islam is Saoedi-Arabië waar de islamitische profeet Mohammed vandaan kwam en zijn leer verkondigde en waarin de voor de islam heilige plaatsen Mekka en Medina liggen.

De aanhangers van de islam worden islamieten of moslims genoemd. De ook wel gehoorde term mohammedanen wordt niet door de islam zelf gebezigd.

Overal ter wereld waar moslims leven, of dat nu in islamitische landen of daarbuiten is, gaan zij uit van wat als de kern van de islam beschouwd kan worden. In die zin is er dus sprake van één islam zegt Tariq Ramadan, een moslimgeleerde. Hij is het er dus niet mee eens dat er gesproken wordt over meerdere islams zoals bijvoorbeeld iemand als Herman Beck doet. Wat niet wil zeggen dat er niet heel verschillende stromingen binnen de islam bestaan en grote verschillen hoe de islam wordt gepraktiseerd in verscheidene landen. Wel blijft het een punt dat wanneer niet-moslims het hebben over ‘de islam’ ze het nogal eens niet hebben over die gemeenschappelijke kern die alle moslims delen maar over een bepaalde stroming of een bepaalde uitingsvorm die dan kenmerkend wordt geacht voor de hele islam.

Die kern die voor alle moslims en alle islamitische stromingen geldt bestaat uit de zogeheten vijf zuilen van de islam:
- Eerste zuil: de sjahada, de geloofsbelijdenis. De erkenning dat er maar één God is (aangeduid als Allah) en dat Mohammed zijn gezant, zijn boodschapper is, dé profeet.
- Tweede zuil: de salaat, het gebed, vijf keer per dag. De kibla, de gebedsrichting, is die van de stad Mekka.
- Derde zuil: de zakaat, de religieuze belasting, geld dat afdragen wordt voor de armen.
- Vierde zuil: het overdag vasten gedurende de maand Ramadan, dat gepaard moet gaan met reflectie en bezinning. De islam leert dat tijdens deze maand Mohammed zijn eerste openbaring gekregen zou hebben en de koran uit de hemel zou zijn neergedaald.
- Vijfde zuil: de bedevaart naar Mekka, de hadj en naar de Berg van genade bij Arafat, wanneer men daartoe in de gelegenheid is.

Soms spreekt men ook van een zesde zuil, die van de djihad, de heilige oorlog. Dat is de plicht om de islam over de hele wereld te verspreiden, eventueel op gewelddadige wijze.

Naast deze vijf zuilen zijn er de voor de islam heilige geschriften zoals de de Koran en de Soenna die voor alle moslims centraal staan in hun geloof.

De Koran bevat de openbaringen die Mohammed van Allah ontvangen zou hebben.

De Soenna omvat alles wat Mohammed tijdens zijn leven heeft gedaan en gezegd; het is neergelegd in de Hadith, de individuele overleveringen van wat de Profeet (een andere wijze waarop de islam Mohammed ook wel aanduidt) gedaan of gesproken zou hebben.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest